John A. R. Newlands

Z przykrością musimy odnotować śmierć Pana Johna Newlandsa, w wyniku ataku grypy, w stosunkowo młodym wieku sześćdziesięciu jeden lat. Chociaż prawdopodobnie żaden temat w całym zakresie chemii teoretycznej otrzymał większą ilość uwagi niż relacji liczbowych wśród masy atomowej pierwiastków, niewiele z młodszych pokoleń chemików są zaznajomieni z okolicznościami towarzyszącymi ustanowienie niezwykłego uogólnienia zwykle znany jako „Prawo okresowe”. Współcze¶ni Newlandsa i wszyscy, którzy zadali sobie trud zajrzenia do literatury przedmiotu, wiedz± jednak, że to on odkrył podstawow± zależno¶ć zawart± w tym tak zwanym prawie i że jasno wyraził zwi±zek między mas± atomow± a wła¶ciwo¶ciami na około pięć lat przed opublikowaniem ich pogl±dów przez Mendelejewa lub Lothara Meyera. Na szczęście fakty wyróżniają się w zapisach wystarczająco wyraźnie, ale trudno jest teraz, po upływie ponad trzydziestu lat, wyjaśnić obojętność świata chemicznego na obserwację tak niezwykłą jak ta, na którą Newlands zwrócił uwagę po raz pierwszy w „Chemical News” z sierpnia 1864 roku, ponownie pełniej w tym samym czasopiśmie z sierpnia 1865 roku, a po raz trzeci bardziej dobitnie w komunikacie do Towarzystwa Chemicznego z 9 marca 1866 roku. Przez wiele lat wcześniej temat ten był, że tak powiem, w powietrzu… Liczne prace Dumasa, Gladstone’a, a ostatnio Odlinga, ukazały się, w których różne układy wag atomowych zostały przyjęte, ale żaden z nich nie był całościowy; kiedy jednak pojawił się schemat, który nie składał się z szeregu odizolowanych grup, ale stanowił system obejmujący wszystkie znane pierwiastki, Towarzystwo Chemiczne mogło jedynie odrzucić go z drwiną i pogardą i odmówić wydrukowania choćby słowa o nowej doktrynie na skąpych wówczas stronach swojego czasopisma. Niespokojny stan opinii w odniesieniu do wartości liczbowych wielu wag atomowych może być jedynym usprawiedliwieniem dla tego, co wydaje się być głupotą i uprzedzeniem, ponieważ układ Newlandsa wymagał przyjęcia wag atomowych znormalizowanych zgodnie z zaleceniami Cannizzaro w latach 1864-66, a wartości te były nadal nieznane lub ignorowane przez wielu chemików.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.