Wat betekent vrucht dragen of een vruchtbaar christen zijn? Een Bijbelstudie

Tweet

In de Bijbel wordt gesproken over het hebben of dragen van vrucht. Wat betekent dat? Welke vrucht draagt een gelovig christen?

Wat is vrucht?

Het Griekse woord voor “vrucht” is “karpos” en verwijst naar de vrucht van wijnstokken of bomen. In het Oude Testament kan het verwijzen naar iemands kinderen die geboren worden in een gezin. In het geval van het dragen van vrucht voor de christen, betekent het specifiek iets voortbrengen dat lijkt op wat de eigenschappen van de boom of plant zijn. Bijvoorbeeld, een wijnstok kan druiven voortbrengen en de vrucht die geboren wordt is van gelijke aard en kwaliteit als de plant waaruit hij voortkomt. De sleutel is dat de vrucht die het moet dragen van dezelfde soort, kwaliteit en substantie is van datgene waar het vandaan komt en wanneer de Bijbel spreekt over het dragen van vrucht, zijn er slechts twee opties; het zal vrucht van de Geest zijn of vrucht van het vlees.

Iedere christen zou vrucht van de Geest moeten dragen…

Vruchten van het Vlees

Paulus schrijft over twee verschillende soorten vruchten in Galaten hoofdstuk 5 en zegt “wandelt door de Geest, en gij zult de begeerten van het vlees niet bevredigen. Want de begeerten van het vlees zijn tegen de Geest, en de begeerten van de Geest zijn tegen het vlees, want deze staan tegenover elkaar, om u af te houden van de dingen die u wilt doen” (Gal 5:16-17). De vruchten van het vlees zijn duidelijk in het grootste deel van de wereld, onder hen die niet gered zijn. Tot de vruchten van het vlees behoren “seksuele onzedelijkheid, onreinheid, zinnelijkheid, afgoderij, toverij, vijandschap, twist, jaloezie, woedeaanvallen, rivaliteiten, tweedracht, verdeeldheid, nijd, dronkenschap, orgieën en dergelijke” (Gal 5:19-21a). Waar leiden dit soort vruchten iemand toe? Paulus antwoordt daarop door te schrijven “Ik heb u tevoren gewaarschuwd, dat zij, die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven” (Gal 5:21b). De rationaliteit hiervan is dat als zij het koninkrijk niet beërven, dan beërven zij de toorn van God (Openb. 21:12-15). Soms kan zelfs een christen dit soort vruchten dragen omdat hij nog steeds vecht tegen de oude begeerten, wat Paulus bedoelde toen hij schreef: “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat blijf ik doen” (Rom. 7:19). Het verschil is dat Paulus deze dingen niet wilde doen en dat geldt ook voor hen die wedergeboren zijn. Zij die van de wereld zijn hebben er geen probleem mee om deze dingen te doen (Gal 5: 19-21a), maar de christen weet dat deze niet goed zijn en verlangt ernaar om goed te doen.

Vruchten van de Geest

Volgende, Paulus schrijft over wat de vruchten van de Geest zijn. De “Geest” is met een hoofdletter geschreven, wat betekent dat het een zelfstandig naamwoord is, dat een persoon is en in dit geval is de Geest God, de Heilige Geest, want we kunnen geen goddelijke vruchten voortbrengen als we in het vlees zijn of zonder de hulp van de Geest. Paulus vertelt ons wat de vruchten van de Geest zijn in Galaten hoofdstuk 5 “de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing; tegen zulke dingen is geen wet” (Gal 5:22-23). Dit zijn vruchten die eigenschappen van God zijn, zoals geduld, vreugde en trouw. De vrucht zal sterk lijken op de ouderplant, in dit geval de Geest van God. Wij kunnen niet in het menselijk hart kijken om te weten wie gered is en wie niet, maar wij kunnen wel de vrucht van iemands leven zien of het ontbreken daarvan: “En wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd” (Gal 5:24). Dus een gelovige in Christus heeft het vlees gekruisigd en dat betekent dat de vruchten van het vlees minder zichtbaar zullen zijn, maar zij die uit de Geest geboren zijn kruisigen of doden “het vlees met zijn hartstochten en begeerten”. Iemand die niet wedergeboren is, kan deze vruchten niet voortbrengen en het kan hem ook niet schelen als dat niet zo is.

De bron van de vrucht

Jezus zei tegen de discipelen “Ik ben de wijnstok; jullie zijn de takken. Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want buiten Mij kunt gij niets doen” (Johannes 15:5). De sleutel hier is dat wij, zonder in de wijnstok te blijven, helemaal niets kunnen voortbrengen en daarom zei Hij: “Blijft in Mij en Ik in u. Zoals een tak uit zichzelf geen vrucht kan dragen, tenzij hij in de wijnstok blijft, zo kunt ook gij geen vrucht dragen, tenzij gij in Mij blijft” (Johannes 15:4). Je zult nooit een tak vruchten zien voortbrengen, tenzij hij verbonden is met de wijnstok. Het is niet moeilijk… het is onmogelijk, dus moeten we in Christus blijven, want Hij zegt: “Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij wilt en het zal u geschieden” (Johannes 15:7). Als wij in Christus blijven, zullen wij vruchten voortbrengen en toen Jezus zei dat Zijn woorden in ons moeten blijven, betekent dit dat wij moeten blijven of wonen in het Woord van God, want Jezus is het Woord en het Woord is Jezus (Johannes 1:1, 14). Afgezien van het verblijven in Christus en Zijn Woord, de Bijbel, kunnen wij helemaal niets doen (Johannes 15:5) en niets betekent niet een kleinigheid. Judas beschreef degenen die op weg zijn naar de ondergang als “vruchteloze bomen” (Judas 1:12), wat betekent dat er geen vrucht van de Geest zal zijn in degenen die niet in Christus en in Zijn Woord vertoeven. Wat ontbreekt is “de vrucht der gerechtigheid, die door Jezus Christus komt” (Fil 1:11) en “de vrucht die je krijgt leidt tot heiliging en het einde daarvan, het eeuwige leven” (Rom 6:22) waartoe we geroepen zijn “opdat we vrucht dragen voor God” (Rom 7:4).

Conclusie

Zoals ik al eerder schreef, kunnen we niet in een mensenhart kijken om te weten of iemand gered is of niet, maar we kunnen wel zien wat voor soort vrucht er geboren wordt. Met andere woorden, we kunnen fruit inspecteurs zijn en we kunnen zien of er geen vrucht is en als er geen vrucht is, is er geen wortel en als de enige vrucht die je ziet die van het vlees is, kun je redelijkerwijs aannemen dat die persoon misschien niet gered is. Als je in Christus blijft, dan blijf je in Zijn Woord, de Bijbel en dan zul je vrucht van de Geest voortbrengen. Het woord “blijven” betekent “wonen in”, “leven in”, “aanwezig zijn in”. Elke christen zou vrucht van de Geest moeten dragen; sommigen meer en sommigen minder, maar elke gelovige zou op zijn minst enige vrucht moeten dragen, maar als iemand beweert christen te zijn en geen goddelijke vrucht draagt en je ziet alleen vrucht van het vlees, dan moet je tegen die persoon getuigen, want het zou heel goed kunnen dat hij niet echt gered is.

Meer over enige goede vrucht: Vruchten van de Geest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.